Łukasz Skalski

Specjalista ds. Inwentaryzacji Przyrodniczych w Wydziale Zasobów Przyrodniczych, Lasy Państwowe

Leśnik, absolwent Wydziału Leśnego SGGW, doktor nauk leśnych. Specjalizacja: botanika leśna, fitosocjologia, ekologia roślin, antropogeniczne przeobrażenia szaty roślinnej Polski. Były wykładowca, m.in. Politechniki Białostockiej. Od 2016 roku zatrudniony w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Wydziale Ochrony Zasobów Przyrodniczych. Zawodowo zajmuje się: 
- nadzorem i organizacją inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych na terenie LP, 
- opiniowaniem i współpracą z MKiŚ i RDOŚ w zakresie zarządzeń dot. obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody, 
- nadzorem i oceną prac badawczych zlecanych przez DGLP w obszarze szeroko rozumianej ochrony przyrody (m.in. innowacyjny projekt zlecony Leśnemu Bankowi Genów Kostrzyca pt. „Identyfikacja molekularna (barkodowanie) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin z terenu Puszczy Białowieskiej”), 
- weryfikacją i oceną siedlisk a także gatunków „naturowych”, chronionych, rzadkich czy endemicznych,
- współpracą z instytucjami naukowymi oraz naukowcami - ekspertami w ramach zagadnień związanych z ochroną.

Ponadto brał czynny udział w wielu przedsięwzięciach, projektach, strategiach, np. udział w komitecie sterującym – projekt inwazyjne gatunki obce (GDOŚ), prace w ramach PAF – Priorytetowych Ram Działania dla sieci Natura 2000.

Kontakt: 22 58 98 366, lukasz.skalski@lasy.gov.pl