EKO PLUSY

  • Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Bydgoszczy. Wybudowanie dwóch dużych oczyszczalni i modernizacja sieci kanalizacyjnej praktycznie zlikwidowała zrzuty ścieków do rzeki, co w znaczący sposób wpłynęło na poprawę jakości jej wód na terenie miasta.
  • W 2018 roku, w porównaniu do 2013 roku emisja dwutlenku siarki z zakładów szczególnie uciążliwych zmniejszyła się o 44%.  Uruchomienie w 2017 r. nowoczesnej elektrociepłowni w Toruniu przyniosło w 2019 r. 351-krotny spadek emisji dwutlenku siarki w porównaniu z 2016 r., a także 11-krotny spadek emisji pyłu, 3-krotny spadek emisji tlenków azotu oraz spadek emisji benzo(a)pirenu do wartości znikomych (z 39 kg w 2016 r. do 0,0024 kg w 2019 r.). 
  • Gospodarka odpadami - wdrożenie i funkcjonowanie od stycznia 2018 r. bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) obejmującej obecnie prawie 26 tys. podmiotów z obszaru województwa, która przyczynia się do efektywniejszej walki z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze.                                                           
  • Edukacja ekologiczna. W latach 2017-2020 województwo realizowało projekt „Edukacja społeczności obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być … na zielonym!”. Grupy docelowe projektu: młodzież szkolna i przedsiębiorcy z terenów w obrębie i wokół parków krajobrazowych. Zasięg: 75 tys. osób. W ramach projektu zorganizowano m.in. zielone szkoły, warsztaty, zajęcia w szkołach i przedszkolach oraz jednodniowe wycieczki.     
  • W województwie funkcjonuje 20 ośrodków edukacji przyrodniczo-ekologicznej wraz z infrastrukturą terenową (np. ścieżki dydaktyczne, wiaty i wieże widokowe, szlaki turystyczne), zlokalizowanych głównie (13 ośrodków) w parkach krajobrazowych. Zbudowano je w ostatnich latach od podstaw lub zmodernizowano ze środków województwa oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.                                                                                                                       

EKO MINUSY

  • Niska lesistość - 24,1% powierzchni województwa, co plasuje je na 13. miejscu w kraju.
  • Użytki rolne stanowią 64,8% powierzchni województwa, co wpływa na wysoki poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych azotanami. Większość z 124 jezior na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to zbiorniki o zlewniach typowo rolniczych. Działania podejmowane w ramach Dyrektywy Azotanowej nie wpłynęły dotychczas w widoczny sposób na zmniejszenie presji ze strony tej gałęzi gospodarki.    
  • Nieosiąganie przez gminy poziomów odzysku i recyklingu oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania. 

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska