Ludzie, klimat i świat

Planeta poradzi sobie ze skutkami zmian klimatu. My – ludzie – już niekoniecznie. Dla naszej cywilizacji, która przez tysiąclecia rozwijała się w relatywnie stabilnych warunkach, nadchodzące zmiany i wzrost temperatury mogą okazać się zbyt radykalne. Świat zmieni się nie do poznania. Najdotkliwiej odczują to setki milionów ludzi na terenach, gdzie z powodu dotkliwych susz zabraknie wody, a ciągłe kataklizmy uniemożliwią normalne życie. To oni będą pierwszymi ofiarami zmian klimatu, którzy będą musieli opuścić swoje domy, by znaleźć lepsze, chłodniejsze miejsce do życia. Ale problemy dotkną też nas:  nasze warunki życia się pogorszą, żywność zdrożeje. Do tego staniemy się bardziej podatni na choroby i wirusy, które wcześniej nie rozwinęłyby się w naszym klimacie. Nie jesteśmy jednak na ten los skazani. Wciąż możemy go zmienić i zawrócić z drogi, która prowadzi nas ku katastrofie.
 

Spis artykułów

Zmieńmy myślenie o rozwoju

W kontekście niezbędnych zmian, które musimy przejść, by powstrzymać globalne ocieplenie, na pierwszym planie znalazła się transformacja energetyczna. Wiadomo już, że jest ona warunkiem koniecznym zrównoważonego rozwoju i dalszego postępu cywilizacyjnego. Dotyczy wszystkich aspektów naszego życia, ponieważ wszystko, co nam do niego niezbędne, wiąże się z wykorzystaniem energii11

 
Data dodania: 12.04.2021 r.

Europejski Zielony Ład – nowa wizja rozwoju Europy

W pierwszym półroczu 2021 r. Europejski Zielony Ład wejdzie w etap wdrażania. Jednak zanim polityka klimatyczna UE doszła do tego punktu, Komisja Europejska przy wsparciu państw członkowskich i wielu interesariuszy reprezentujących różne kręgi biznesowe, organizacje pozarządowe a nawet wielu zwykłych obywateli podjęła szereg kroków milowych, wyznaczających kierunek działań.

Data dodania: 12.04.2021 r.

Elektroniczna baza informacji rynku energii elektrycznej

Centralny System Informacji Rynku Energii usprawni funkcjonowanie i zwiększy efektywność procesów zachodzących na polskim rynku energii elektrycznej. Docelowo system zwiększy konkurencyjność tego rynku z korzyścią dla konsumentów. 
 

Data dodania: 01.07.2021 r.

Oswoić Green Deal w Polsce (Zielony Ład oczami Kowalskiego)

Dlaczego boimy się nowości i tworzymy mity na temat Europejskiego Zielonego Ładu? Czego obawiają się Polacy i w jaki sposób należy komunikować Europejski Zielony Ład, by te obawy ograniczyć? Jakie korzyści mogą nas ominąć w wyniku opóźniania procesu przechodzenia na zieloną gospodarkę? Do oswajania Green Deal warto podejść w taki sposób, w jaki został on pomyślany – systemowo, pokazując jego istotę poprzez konfrontację z popularnymi, a często mylnymi opiniami na jego temat.

Data dodania: 11.04.2021 r.

Czy doświadczenie pandemii wpłynie na nasze postawy wobec zmian klimatu?

Pandemia koronawirusa wymusiła zmianę niektórych naszych codziennych zachowań. Najbardziej widoczne było to w czasie okresów „zamknięcia”, podczas których odgórne obostrzenia wpłynęły na sposób, w jaki pracujemy, przemieszczamy się czy robimy zakupy. Niektóre z tych ograniczeń mogą mieć w przyszłości pozytywne skutki dla budowania niskoemisyjnych społeczeństw.

Data dodania: 10.04.2021 r.

Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka

Wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka jest wielowątkowy i wielowymiarowy. Kluczowe są działania adaptacyjne ukierunkowane na zmniejszenie ryzyka związanego z określonymi zagrożeniami dla zdrowia. Trudność polega jednak na tym, że działania obniżające ryzyko zdrowotne dla jednego zagrożenia, mogą istotnie podnosić ryzyko dla innego. 

Data dodania: 11.04.2021 r.

Warunki termiczne w Polsce 2011-2020 - najcieplejsza dekada od 70 lat

Klimat jest zasobem naturalnym, istotnie wpływającym na rozwój cywilizacyjny. Obserwowana od około 170 lat współczesna zmiana klimatu, będąca konsekwencją działalności człowieka, bezsprzecznie przybiera rozmiary, jakich nie obserwowano wcześniej na Ziemi, odkąd zamieszkuje ją gatunek ludzki. Ta wyjątkowość wynika z tempa obserwowanych zmian, bowiem nigdy wcześniej nie następowały one tak szybko. Ponadto, wcześniej populacja nie była w takim stopniu narażona na skutki tych zmian. Powoduje to, że konieczne jest systematyczne monitorowanie systemu klimatycznego, podejmowanie działań spowalniających lub nawet eliminujących przyczyny współczesnej zmiany klimatu, jak również prognozowanie przyszłej ewolucji systemu klimatycznego i opracowywanie strategii dostosowania się, czyli podejmowanie działań adaptacyjnych.

Data dodania: 12.04.2021 r.

Migracje klimatyczne – na czym polegają i czy dotyczą Polski?

Migracje klimatyczne to proces, z którym mamy do czynienia już dziś i który będzie nasilał się w przyszłości. Mimo to, wciąż jest stosunkowo słabo zbadany i zdefiniowany. Warto mieć świadomość możliwych konsekwencji tego typu migracji, żeby móc z wyprzedzeniem zarządzać nimi w sposób humanitarny i bezpieczny.

Data dodania: 10.04.2021 r.

Sprawiedliwa transformacja - dekalog zasad CSR dla miast

Na skutek uruchomienia przez Komisję Europejską Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, transformacja energetyczna stała się jednym z najbardziej palących tematów ostatnich miesięcy. Rozmowy dotyczące podziału środków finansowych toczą się na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym, ale spodziewane skutki dotyczyć będą w równym stopniu jednostek niższego szczebla – miast oraz gmin kraju, które są najbliżej związane z lokalnymi społecznościami.

Data dodania: 10.04.2021 r.

Źródła wyścigu do zera. Droga do Porozumienia Paryskiego

Około 120 państw na świecie deklaruje obecnie  cel osiągnięcia neutralności klimatycznej bądź zeroemisyjności w połowie tego stulecia, ale często za deklaracjami nie stoją konkretne  plany i działania. Tymczasem obecne dziesięciolecie jest kluczowe dla osiągnięcia zeroemisyjności w 2050 roku lub wkrótce potem.
 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Efektywna współpraca nauki z przemysłem w dobie kryzysu klimatycznego

W perspektywie nadchodzących lat zmiany klimatu mogą być fundamentalnym zagrożeniem dla dobrobytu i pokoju, ale także oczekiwanego światowego rozwoju. Już dziś konsekwencje zmian klimatu wywierają presję na liczne społeczności w wielu regionach świata. Szansą na osiągnięcie rozwoju gospodarczego, który nie będzie miał negatywnego wpływu na klimat i środowisko jest edukacja i gospodarka oparta na wiedzy.

Data dodania: 11.04.2021 r.

Aerozol w atmosferze a zmiany klimatu

Dość oczywistym jest, że zarówno emisja zanieczyszczeń do atmosfery ma wpływ na zmiany klimatu jak i zmiany klimatu wpływają na jakość powietrza. Natomiast nie każdy ma świadomość, że istotną rolę w tym procesie odgrywają aerozole. Interakcje pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza i klimatem mają charakter złożony, ale pomimo nie do końca poznanych zależności, dowodów naukowych w tym zakresie jest coraz więcej.Dość oczywistym jest, że zarówno emisja zanieczyszczeń do atmosfery ma wpływ na zmiany klimatu jak i zmiany klimatu wpływają na jakość powietrza. Natomiast nie każdy ma świadomość, że istotną rolę w tym procesie odgrywają aerozole. Interakcje pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza i klimatem mają charakter złożony, ale pomimo nie do końca poznanych zależności, dowodów naukowych w tym zakresie jest coraz więcej.

Data dodania: 12.04.2021 r.

Bezpiecznie, zdrowo, solidarnie

Zmiany klimatu mogą szczególnie mocno dotknąć osoby starsze i te wymagające szczególnej opieki. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej już dziś wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanymi z pandemią, starzeniem się społeczeństwa i nowymi zjawiskami klimatycznymi. 

Data dodania: 15.04.2021 r.

ESG to jeden z najważniejszych trendów na światowych rynkach kapitałowych

Pandemia Covid-19 pokazała, że inwestowanie społecznie odpowiedzialne to nie tylko moda czy chwilowy chwyt marketingowy, ale jeden z najważniejszych trendów na globalnych rynkach kapitałowych. Zarówno inwestorzy, organy nadzorcze rynku, jak i firmy, dzięki uwzględnianiu czynników ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) odpowiadają na globalne wyzwania, z którymi wszyscy mierzymy i będziemy się mierzyć w najbliższych dekadach. Ważnym elementem stymulującym rozwój tego procesu są giełdy, które angażują się w działania w zakresie edukacji i promowania zasad zrównoważonego inwestowania. Czynniki ESG, choć prezentują dane bieżące, odnoszą się przede wszystkim do przyszłości, ponieważ pokazują jak efektywnie zarządzać długoterminowym ryzykiem i tworzyć wartość nie tylko dla akcjonariuszy, ale dla wszystkich interesariuszy firmy.

Data dodania: 15.04.2021 r.

Wolność działalności gospodarczej a ochrona środowiska

Programy ochrony środowiska w wielu przypadkach wymagają wprowadzenia ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Choć celem prawodawcy jest dbałość o środowisko naturalne, to jego realizacja powinna być poprzedzona analizą uciążliwości danego zakazu lub nakazu dla jednostki i porównanie ich z oceną oczekiwanych korzyści. 

Data dodania: 11.04.2021 r.

ESG – początki adaptacji na polskim rynku

Czy to możliwe, aby inwestorzy zwracali uwagę na dane niefinansowe nt. podmiotów, w które chcą włożyć pieniądze? Wygląda na to, że z każdym miesiącem przywiązują oni coraz większą wagę do tego jak firmy traktują środowisko (E - environmental management), czy są odpowiedzialne społecznie (S - social issues) i jak wygląda ich ład korporacyjny (C - corporate governance). ESG niedawno również zawitało nad Wisłą.

Data dodania: 28.04.2021 r.

WIG-ESG – pierwszy indeks GPW, który wspiera zieloną transformację

Giełdy na całym świecie angażują się w promowanie zrównoważonego finansowania. Jednym z obszarów, które służą temu celowi jest publikowania indeksów obejmujących spółki uwzględniające czynniki ESG w swojej działalności. Na całym świecie jest obecnie ponad 1000 indeksów powiązanych z ESG, a tylko w IV kwartale ubiegłego roku do funduszy ESG wpłacono na całym świecie środki na poziomie 150 mld USD, co najlepiej pokazują jaki jest wzrost zainteresowania tym tematem wśród globalnych inwestorów. W ten trend wpisuje się również indeks WIG-ESG publikowany na warszawskiej giełdzie. 

Data dodania: 18.04.2021 r.

Interreg i Fundusze Europejskie – różne odcienie zielonej Europy

Degradacja środowiska i zmiany klimatyczne to wspólne wyzwania, które już dawno przekroczyły granice nie tylko regionów i państw, ale także kontynentów. Czy przy tej różnorodności polityk środowiskowych i lokalnych potrzeb można znaleźć narzędzia do podejmowania oraz finansowania spójnych i efektywnych działań ponad granicami? 

Data dodania: 19.04.2021 r.

ESG – początki adaptacji na polskim rynku

Czy to możliwe, aby inwestorzy zwracali uwagę na dane niefinansowe nt. podmiotów, w które chcą włożyć pieniądze? Wygląda na to, że z każdym miesiącem przywiązują oni coraz większą wagę do tego jak firmy traktują środowisko (E - environmental management), czy są odpowiedzialne społecznie (S - social issues) i jak wygląda ich ład korporacyjny (C - corporate governance). ESG niedawno również zawitało nad Wisłą. 

Data dodania: 24.05.2021 r.