Smog i emisje z budownictwa

Przez lata myśleliśmy, że trują nas przede wszystkim spaliny i dym unoszący się z wysokich kominów zakładów przemysłowych. I choć tych źródeł emisji nie można ignorować, to nie one odpowiadają dziś za fatalną jakość powietrza w Polsce. Problemem jest sposób, w jaki ogrzewamy nasze domy. A konkretniej: problemem są tak zwane kopciuchy, czyli stare, niespełniające żadnych norm kotły i piece, do których zbyt często wrzucamy najtańsze, a przez to najbardziej zasiarczone i szkodliwe paliwo. Często jest to słaby jakościowo węgiel, mokre drewno, albo – co gorsza – śmieci. Trudno więc dziwić się, że w sezonie zimowym wiele miejscowości otula szara, dusząca mgła. Nie możemy jej dłużej ignorować. Warto przy tym pamiętać, że walcząc ze smogiem dbamy nie tylko o nasze zdrowie, ale także o wyższy standard domów, lepsze ogrzewanie i zniwelowanie zjawiska ubóstwa energetycznego, z którym ciągle zmagają się setki tysięcy gospodarstw w Polsce. 

 

Spis artykułów

Miliardy na walkę ze smogiem na nowych zasadach

Nawet do 135 tys. zł może obecnie wynieść dofinansowanie do wymiany starego, wysokoemisyjnego źródła ogrzewania i termomodernizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dodatkowo można dostać nawet 1200 zł dofinansowania do kosztów wykonania audytu energetycznego budynku. Najwyższa kwota dotacji trafi do tych, którzy zdecydują się również na kompleksową termomodernizację budynku, czyli np. docieplenie lub wymianę stolarki okiennej prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową niezbędną do ogrzania tego budynku.

Data dodania: 23.05.2023 r.

Pilna potrzeba inwestycji w zrównoważone, przystępne cenowo budynki – wyniki VII edycji „Barometru zdrowych domów”

Co czwarty Polak jest narażony na zagrożenia związane ze złymi warunkami panującymi w pomieszczeniach, a 12% Polaków o niskich dochodach nie jest w stanie ogrzać swoich domów.  Co więcej 65% Polaków nie posiada wystarczających oszczędności, by utrzymać swój standard życia przez okres dłuższy niż trzy miesiące w przypadku utraty przychodów.

Data dodania: 16.05.2023 r.

Walka ze smogiem nabiera tempa

Poprawa jakości powietrza, wymiana źródeł ciepła i wsparcie osób niezamożnych, które mierzą się z problemem ubóstwa energetycznego – to jedne z najważniejszych celów na nadchodzące lata. Są już w tej dziedzinie spore osiągnięcia, ale konieczne będzie przyspieszenie działań termomodernizacyjnych, dalsza edukacja społeczeństwa i jeszcze większe zaangażowanie władz lokalnych.

Data dodania: 08.04.2021 r.

Zielona rewolucja na dachach – szybki rozwój energetyki prosumenckiej

Powodzenie programów takich jak "Mój Prąd", którego kolejna edycja ruszyła 1 lipca 2021 r., udowadnia, że proste i odpowiednio zaprojektowane instrumenty wsparcia przekładają się na spektakularny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii. Niezbędna jest kontynuacja dotychczasowych programów i uelastycznienie instrumentów pomocowych pod kątem dopasowania do warunków rynkowych.

 

Data dodania: 11.04.2021 r.

Rozwój sieci ciepłowniczej na terenach mniej zurbanizowanych konieczny dla jakości powietrza i klimatu

Ciepło systemowe powinno odgrywać większą rolę na terenach wiejskich, gdzie dominuje rozproszona zabudowa i indywidualne źródła ogrzewania. Konieczne jest strategiczne planowanie i usunięcie przeszkód formalnych dla rozwoju sieci oraz wsparcie finansowe dla ciepłowni w mniejszych miejscowościach. 

Data dodania: 11.04.2021 r.

Czym ogrzewamy nasze domy? Wyniki badania Polskiego Alarmu Smogowego

Ogrzewanie budynków mieszkalnych to główne źródło zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Winne jest temu spalanie węgla oraz drewna w tzw. „kopciuchach”, czyli kotłach starego typu, które charakteryzuje wysoka emisja zanieczyszczeń. W skali roku i całego kraju, emisja z tego typu urządzeń odpowiada za emisję 52% pyłu PM2,5 oraz 91% rakotwórczego benzo[a]pirenu.1 Oznacza to, że powietrze nad Polską nie ulegnie poprawie jeśli nie pozbędziemy się tego rodzaju ogrzewania. Najnowsze badania przeprowadzone przez Polski Alarm Smogowy i Instytut Ekonomii Środowiska2 na reprezentatywnej próbie 1000 domów jednorodzinnych pokazują, że coś zaczyna się zmieniać i mieszkańcy Polski, choć powoli, to jednak rezygnują z ogrzewania za pomocą „kopciuchów”.  

 

Data dodania: 15.04.2021 r.

Dogłębne zrozumienie smogu drogą do skutecznego przeciwdziałania zjawisku!

Mimo lat badań i pomiarów, o mechanizmach rządzących smogiem wciąż wiemy za mało. Dzisiejszy system monitoringu powietrza spełnia swoje główne zadania: informuje mieszkańców o przekroczeniach norm dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych, dostarcza danych na potrzeby statystyk, a wynikające z niego ustalenia mają skutki prawne. Jednak nie daje odpowiedzi na pytania: dlaczego smog wciąż z nami jest? Czy kiedykolwiek uda się nam go pozbyć? Czy smog to rzeczywiście tylko lokalny problem samorządów? Jakie są realne granice przeciwdziałania smogowi? Potrzeby wyspecjalizowanych nowoczesnych instrumentów badawczych, by na te pytania odpowiedzieć. Dlatego konieczne jest zacieśnienie współpracy środowisk badawczo-naukowych i instytucji odpowiedzialnych za monitoring powietrza, która pozwoli rozbudować istniejące narzędzia pomiarowe. Wtedy walka o czyste powietrze będzie skuteczna i realizowana z powodzeniem.

Data dodania: 08.04.2021 r.

Ekologiczne i oszczędne budownictwo jednorodzinne – musimy przewartościować myślenie o “budowaniu” domów

Promowanie budownictwa drewnianego, które doskonale odpowiada wyzwaniom gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), to dziś za mało. Planując budynki, które będą jednocześnie wygodne w użytkowaniu, a przy tym uwzględnią rosnące wymogi środowiskowe, , trzeba myśleć o każdym z nich jak o wysokiej jakości produkcie . Ma on być przemyślanym rozwiązaniem, które odzwierciedla nie tylko megatrendy, ale również uwzględnia dostępne możliwości technologiczne. Analogicznie- powinniśmy myśleć też o synergii budownictwa mieszkaniowego i elektromobilności, które powinny być ze sobą tak zintegrowane, by tworzyć swoisty mikroekosystem energetyczny. W tym celu konieczne jest budowanie szerokiej świadomości inwestora indywidualnego oraz zachęcenie go, by zwracał on uwagę na wydatki związane z miesięcznym utrzymaniem budynku, a nie jedynie nakłady inwestycyjne.

Data dodania: 19.04.2021 r.

Ekologiczne budownictwo modułowe nadzieją na zieloną przyszłość

Od pokoleń istotnym elementem europejskiego dobrobytu była innowacyjna gospodarka. Konkurencja na tym polu jest bardzo silna i utrzymanie pozycji Europy w tym obszarze wymaga elastyczności, spójnej wizji dotyczącej m.in. regulacji, finansowania, opłacalności biznesowej, edukacji i nastawienia społecznego, stymulujących przyszłościowe rozwiązania i gałęzie gospodarki. Skuteczna długofalowa polityka i odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem wymagają myślenia systemowego. W przypadku Unii Europejskiej jest to zorientowanie polityki na odejście od paliw kopalnych, efektywne wykorzystanie energii i innych zasobów oraz ochronę kapitału naturalnego i usług środowiskowych, zrealizowane w sposób stymulujący powstawanie innowacyjnych miejsc pracy i podnoszenie jakości życia.

Data dodania: 10.04.2021 r.

Panele słoneczne na osiedlach wielorodzinnych – nowy trend w budownictwie?

Jakie jest powszechne wyobrażenie o energetyce słonecznej? Najczęstszym skojarzeniem może być rząd domów jednorodzinnych, których właściciele - ze względu na zwiększające się koszty energii oraz możliwość uzyskania dofinansowania - zainwestowali w popularną “fotowoltaikę”. Ale to niekompletny obraz.

Data dodania: 20.04.2021 r.

Mazowsze ma receptę na czyste powietrze

Walka ze smogiem i uwolnienie mieszkańców Mazowsza od negatywnego wpływu szkodliwych substancji, które krążą w powietrzu to jedne z najważniejszych zadań, które władze województwa postawiły przed sobą na nadchodzące lata. Chociaż walka ze smogiem bardziej przypomina maraton, niż sprint, nie oznacza to jeszcze, że na poprawę jakości powietrza musimy czekać latami. Przykłady działań podjętych przez Mazowsze pokazują, że wyniki można osiągnąć w krótszej perspektywie czasowej. Wystarczy działać konsekwentnie, stanowczo i zaangażować do wspólnej walki jak najszersze grono interesariuszy: od organizacji pozarządowych, włodarzy gmin, po samych mieszkańców.

Data dodania: 11.04.2021 r.

Małopolska walczy o swobodny oddech

Jak rozpędzić siwą, trującą mgłę, która w sezonie grzewczym spowija wiele polskich miejscowości? Władze małopolski nie tylko mają na to plan, ale też wiedzę i doświadczenie, by w najbliższych latach, przy konsekwentnej pracy, ostatecznie rozprawić się ze smogiem. Ich przykład unaocznia, że walka ze smogiem nie powinna i wcale nie musi kończyć się na hasłach, tylko może przełożyć się na realną poprawę powietrza, którym oddychają mieszkańcy.

Data dodania: 12.04.2021 r.

Ocena roli składu chemicznego pyłu zawieszonego w oddziaływaniu na jakość powietrza i klimat obszarów miejskich i pozamiejskich

Pogorszenie jakości powietrza i wzrost szkód w ekosystemach spowodowanych emisją a następnie depozycją zanieczyszczeń należą do głównych problemów środowiskowych. Spośród różnych substancji, pył zawieszony (PM – z ang. particulate matter) wpływa na środowisko w sposób najbardziej kompleksowy, ze względu na różnorodność źródeł emisji i mechanizmów powstawania oraz wynikające z tego zróżnicowanie składu chemicznego i rozmiarów cząstek. W ostatnich latach szczególnie dużo uwagi poświęcano frakcjom pyłów drobnych – PM2,5 i PM1 (odpowiednio, cząstki o średnicy aerodynamicznej ≤ 2.5 μm i 1.0 μm), głównie ze względu na skutki zdrowotne jakie mogą wywoływać. Co więcej, pyły drobne są zdolne do długotrwałego utrzymywania się w powietrzu, są nośnikami różnych niebezpiecznych substancji, oddziałują na klimat, ekosystemy, materiały i widzialność.

Data dodania: 17.04.2021 r.

Poprawa efektywności energetycznej budynków nie nastąpi bez odpowiednich narzędzi

Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. To nie tylko przyświecające nam credo, ale także misja, która jest jednym z filarów naszej strategii biznesowej na lata 2021-2025. W praktyce przekłada się to na wiele instrumentów wsparcia, które służą mieszkańcom, samorządom i przedsiębiorcom, przybliżając nas do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Data dodania: 15.04.2021 r.

Kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

PKO Bank Polski oferuje spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym kredyt Nasz Remont, który może być udzielany jako kredyt z premią termomodernizacyjną z BGK.

Data dodania: 08.04.2021 r.

Ubóstwo energetyczne w obliczu wyzwań związanych z ochroną środowiska

Zgodnie z dotychczasowymi szacunkami, polskie rodziny ponoszą relatywnie wysokie koszty związane z uzyskaniem energii w stosunku do wysokości dochodów, co sprawia, że problem ubóstwa energetycznego, a więc niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania bez jednoczesnej konieczności obniżania podstawowych standardów w zakresie biologicznego i społecznego funkcjonowania członków gospodarstwa domowego, nie jest problemem marginalnym. Z kolei gospodarstwa ubogie energetycznie mają istotny wpływ na stan powietrza w swoim otoczeniu, gdyż nierzadko korzystają ze starych pieców, paliw o niskiej jakości, a nawet śmieci w celu ogrzania swoich domów. Państwo podejmuje walkę ze smogiem, jednak niektóre z wprowadzanych w imię ochrony powietrza działań, mogą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu problemu ubóstwa energetycznego. Konieczna jest zatem implementacja takich instrumentów polityki publicznej, które zmierzałyby w kierunku większej ochrony środowiska przy jednoczesnym ograniczaniu zjawiska ubóstwa energetycznego.

Data dodania: 17.04.2021 r.

Deweloperzy coraz bardziej eko!

Celem polityki klimatycznej UE jest zmniejszenie konsumpcji energii elektrycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Korelacja między zużyciem energii, a emisją jest widoczna szczególnie w Polsce. Wśród krajów członkowskich zajmujemy bowiem niechlubne, drugie miejsce pod względem współczynnika emisyjności CO2 dla energii elektrycznej, której produkcja opiera się przede wszystkim na spalaniu paliw kopalnych. W Szwecji, gdzie za produkcję energii odpowiadają w ponad 90% źródła odnawialne - współczynnik emisyjności CO2 jest 58 razy niższy niż w naszym kraju!

Data dodania: 21.04.2021 r.

Ślad węglowy branży budowlanej

Branża budowlana uwzględnia działania na rzecz ochrony środowiska od dawna, głównie w strategiach CSR. Karmar S.A. stale wzmacnia swoją odpowiedzialność środowiskową, wyrażoną w „Strategii dla klimatu” obejmującej Grupę Bouygues. 

Data dodania: 14.05.2021 r.

Pompy ciepła: ekologicznie i opłacalnie

Pompy ciepła to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zmniejszyć wydatki na energię, a zarazem troszczą się o stan środowiska naturalnego.  Liczba świadomych konsumentów szybko rośnie, nic więc dziwnego, że te energooszczędne i ekologiczne urządzenia są już instalowane - jak się szacuje - w co siódmym nowym budynku w Polsce.

Data dodania: 16.07.2021 r.