Poprawa efektywności energetycznej budynków nie nastąpi bez odpowiednich narzędzi

Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. To nie tylko przyświecające nam credo, ale także misja, która jest jednym z filarów naszej strategii biznesowej na lata 2021-2025. W praktyce przekłada się to na wiele instrumentów wsparcia, które służą mieszkańcom, samorządom i przedsiębiorcom, przybliżając nas do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Mowa tu między innymi o celach takich jak „Zrównoważone miasta i społeczności”, „Działania w dziedzinie klimatu” czy „Zmniejszanie nierówności”. Ale to nie wszystko. Oprócz programów mających na celu tworzenie nowych zasobów mieszkaniowych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach, BGK obsługuje również Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR; Fundusz), działający na rzecz poprawy stanu technicznego istniejących budynków, zwiększania ich efektywności energetycznej oraz ograniczania szkodliwej emisji.

Czym jest FTiR i dlaczego jest potrzebny?

Fundusz Termomodernizacji i Remontów realizuje zadania związane z obsługą pomocy finansowej państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. Środki przyznawane są na wniosek inwestorów po przedstawieniu umowy kredytu, zawartej z bankiem kredytującym oraz na podstawie audytu energetycznego bądź remontowego. Decyzja o przyznaniu premii zapada na podstawie oceny weryfikacyjnej audytu, także po spełnieniu pozostałych warunków ustawowych. Wypłata środków następuje po zrealizowaniu przez inwestora kredytowanego przedsięwzięcia jako częściowa spłata tego zobowiązania.

Współfinansowanie inwestycji przez BGK przekłada się na znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji budynków oraz ma wpływ na poprawę jakości istniejących zasobów mieszkaniowych, co pozwala zmniejszać problem tzw. deprywacji mieszkaniowej. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych z udziałem środków Funduszu od lat wpływa na zwiększenie efektywności energetycznej w istniejących zasobach mieszkaniowych. Dzięki tym inwestycjom uzyskiwane są znaczne oszczędności energii, co daje wymierne korzyści w ograniczeniu emisji CO2 oraz w znaczący sposób przyczynia się do poprawy jakości powietrza, ograniczając zjawisko smogu.

Wyższe wsparcie dla większej grupy beneficjentów

W 2020 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, która wprowadziła szereg korzystnych zmian dla inwestorów zainteresowanych premiami z FTiR.

Standardowa premia termomodernizacyjna stanowi 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ale może w łatwy sposób zostać zwiększona do 21% kosztów przedsięwzięcia, jeśli dodatkowym elementem inwestycji będzie wykonanie w budynku mikroinstalacji OZE. Nowym rozwiązaniem jest także dofinansowanie wykonania wraz z pracami termomodernizacyjnymi wzmocnienia budynku wielkopłytowego. W tym wypadku inwestor może powiększyć premię o dodatkowe 50 % kosztów wzmocnienia, obejmującego sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup metalowych kotew, przygotowanie otworów pod kotwienie oraz montaż kotew. Wzmocnienie połączeń między warstwą fakturową a warstwą konstrukcyjną za pomocą metalowych kotew zwiększa bezpieczeństwo użytkowania budynków z płyt prefabrykowanych, zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia stanowiące dodatkowe obciążenie dla łączników będących elementami płyty wielowarstwowej.

Zmiany pojawiły się także dla inwestorów realizujących przedsięwzięcie remontowe w budynku wielorodzinnym. Obecnie wysokość premii remontowej standardowo stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego, jednak dla gminy lub spółki gminnej w 100% do niej należącej może to być 50% tych kosztów a nawet 60% gdy budynek jest zabytkowy. Istotne jest spełnienie warunków ustawy, określających zasady przyznawania premii remontowej w zwiększonej wysokości

Dodatkowo, od 19.01.2021 r. w wyniku zmian ustawy premię remontową można uzyskać nie tylko na budynek wielorodzinny użytkowany przed dniem 14.08.1961 r., ale również co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię, jeśli budynek należy do SIM lub TBS oraz był wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30.09.2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.

Tekst opracowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Tytuł, lead i śródtytuły przygotowała redakcja TOGETAIR