Kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

PKO Bank Polski oferuje spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym kredyt Nasz Remont, który może być udzielany jako kredyt z premią termomodernizacyjną z BGK.

Rodzaje finansowania

Kredyt udzielany jest nawet na 20 lat, w kwocie stanowiącej do 100 % kosztów inwestycji (nie jest wymagany wkład własny), jednak nie mniej niż 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR plus marża banku. Może być spłacany w równych lub malejących miesięcznych ratach kapitałowo - odsetkowych. Przewidziana jest karencja w spłacie kapitału do trzech miesięcy od zakończenia przedsięwzięcia. Zabezpieczenie spłaty kredytu jest dostosowane do specyfiki klienta jakim jest wspólnota albo spółdzielnia mieszkaniowa. Najczęściej proponowany jest przelew wierzytelności z funduszu remontowego, cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia remontowanego budynku, pełnomocnictwo do rachunku lub inne zabezpieczenie akceptowane przez bank.  Źródłem spłaty jest fundusz remontowy, który posiadają spółdzielnie i większość wspólnot mieszkaniowych. 

Premie termomodernizacyjne są wypłacane ze środków Funduszu termomodernizacji i remontów w Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

Kredyt Nasz Remont z premią termomodernizacyjną może być przeznaczony na finansowanie przedsięwzięcia, które polega m.in. na:

  • Ulepszeniu energetycznym, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, 
  • Zmniejszeniu strat energii - ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, 
  • Przyłączach technicznych - wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 
  • Zmianie źródeł energii - całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracW praktyce zdecydowana większość przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które przeważają w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W praktyce zdecydowana większość przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które przeważają w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Szczegółowy zakres prac określa audyt energetyczny, który jest opracowywany do każdego przedsięwzięcia oddzielnie przez uprawnionego do tego specjalistę - audytora energetycznego. Audyt energetyczny wskazuje zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem optymalnego rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Aby uzyskać premię termomodernizacyjną musi zostać określone w audycie energetycznym zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy co najmniej o 10%, natomiast w pozostałych budynkach – nie mniej niż o 25%.

Ustawa przewiduje, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inwestor otrzyma premię w wysokości 16% poniesionych kosztów z przeznaczeniem na spłatę kredytu. Oznacza to, że spłacie podlega już pomniejszona kwota kredytu i od tej mniejszej sumy naliczane są raty odsetkowe.

Niebagatelne znaczenie ma też pojawienie się realnych oszczędności zużycia energii, które po termomodernizacji pozwalają obniżyć koszty eksploatacji, a zaoszczędzone środki mogą być przekierowane na spłatę kredytu.

W przypadku termomodernizacji można skorzystać z dodatkowego wsparcia jeżeli wraz z tym przedsięwzięciem realizowana jest mikroinstalacja o mocy maksymalnej co najmniej 6 kW odnawialnego źródła energii np. fotowoltaika. Premia rośnie wówczas o 5 punktów procentowych i stanowi 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.

Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć właściciele budynków z wielkiej płyty jeżeli wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostanie wykonanie wzmocnienie budynku wielkopłytowego. W przypadku stworzenia dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów: sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych do stosowania w betonie, ich zakupu oraz montażu, przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych a także przygotowania otworów. Dodatkowe wsparcie powiększa premię termomodernizacyjną.

Prosty wniosek – szybkie finansowanie

Proces ubiegania się o kredyt z premią nie różni się od innych kredytów. Klient składa w banku kredytującym wniosek wraz z wymaganymi dokumentami oraz dodatkowy o przyznanie premii przez BGK a także audyt energetyczny. Kredyt podlega standardowej ocenie i w przypadku pozytywnej decyzji zawierana jest umowa warunkowa (pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej przez BGK). Wniosek o przyznanie premii wraz z audytem energetycznym oraz umowa kredytowa przekazywane są przez bank kredytujący do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu weryfikacji. Z chwilą otrzymania zawiadomienia o przyznaniu premii inwestor przystępuje do realizacji prac określonych w zweryfikowanym audycie energetycznym. Wspólnota albo spółdzielnia mieszkaniowa wybiera wykonawcę prac remontowych, które przeprowadzane są zgodnie z projektem budowlanym  sporządzonym na podstawie zweryfikowanego przez BGK audytu energetycznego. Koszty remontu są finansowane kredytem Nasz Remont. Wypłaty transz kredytu dokonywane są wraz z postępem prac bezpośrednio na rachunek wykonawcy termomodernizacji. Bank zawsze sprawdza czy wydatkowane środki oraz prace są zgodne z umową kredytu. Wykluczone jest refinansowanie już poniesionych kosztów. Kredyt nie może być również przeznaczony na finansowanie prac, które już uzyskały wsparcie ze środków publicznych.

Po zakończeniu przedsięwzięcia spółdzielnia albo wspólnota mieszkaniowa przedkłada w banku kredytującym oświadczenia osób z odpowiednimi kwalifikacjami o realizacji prac zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym na podstawie audytu energetycznego.  

Bank kredytujący przesyła do BGK zawiadomienie o spełnieniu warunków do wypłaty premii termomodernizacyjnej, a BGK przekazuje premię, która jest przeznaczona na spłatę części kredytu. 

Przeprowadzone w ostatnich latach tysiące termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych poprawiły efektywność energetyczną budynków, przy optymalnym wyborze wariantu technicznego. Uzyskane oszczędności w zużyciu energii przekładały się na niższe rachunki za energię. Spłata kredytu pomniejszonego o premię wypłaconą przez BGK nie stanowi nadmiernego, dodatkowego obciążenia z uwagi na długi okres kredytowania. Budynki po termomodernizacji uzyskują większy komfort zamieszkania i estetykę co również przekłada się na wzrost wartości nieruchomości.  Zyskuje także całe otoczenie. Oszczędności w zużyciu energii to również redukcja emisji szkodliwych substancji i wkład w realizację celów klimatycznych. 

Opracowanie: Piotr Szafraniec, PKO Bank Polski