EKO PLUSY

  • Dobra jakość wód podziemnych. W latach 2016-2017, w ramach różnych programów badań monitoringowych w prawie 90% badanych punktów stwierdzono dobry stan chemiczny.
  • Od 2014 roku na walkę o czyste powietrze przeznaczono ponad 2 mld zł, z czego nawet 85 procent pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego.
  • Wrocław nagrodzono w 2020 r. w konkursie Eco-Miasto w kategorii zieleń miejska w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
  • W tym samym konkursie Eco-Miasto Polkowice nagrodzono za zrównoważoną mobilność w kategorii poniżej 100 tys. mieszkańców. 

EKO MINUSY

  • Jakość powietrza. Wysokie stężenie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, szczególnie w sezonie zimowym. W latach 2016-2018 na podstawie pomiarów automatycznych pyłu zawieszonego PM10, stwierdzono przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa (powyżej 200 μg/m3).
  • Stan gleb - w około 30% badanych punktów stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości metali ciężkich i benzo(a)pirenu.
  • Zły stan chemiczny wód powierzchniowych, na co największy wpływ mają przekroczone wartości graniczne beznzo(a)pirenu.
  • Pod względem zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych Dolny Śląsk zaliczany jest do obszarów ubogich w wodę (11. miejsce w Polsce).
  • Hałas drogowy - przekroczenia norm zarówno w porze dziennej (ponad 70% wynikówpomiarów), jak i nocnej (ponad 90%). Hałas przemysłowy - przekroczenia wartości normatywnych odnotowano w blisko 40% skontrolowanych zakładów

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale