EKO PLUSY

  • Ochroną przyrody objęte  804 507,1 ha, co stanowi ponad połowę (53 %) powierzchni województwa – w tym 6 parków narodowych.
  • Dobry stan wód podziemnych – w 2018 r. dominowały wody klasy I, II i III które stanowiły 83,3 % wód objętych monitoringiem regionalnym. Na terenie województwa znajduje się ponad 30% wszystkich złóż wód leczniczych i termalnych w kraju
  • Emisja zanieczyszczeń pyłowych w ciągu dekady 2008-2018 uległa obniżeniu o 68%, metanu (stanowiącego 44% emitowanych w Małopolsce zanieczyszczeń gazowych bez dwutlenku węgla) o 34%, a dwutlenku węgla o 21%.
  • Realizacja programu likwidacji palenisk opalanych paliwami stałymi przyniosła wymierne efekty. W Krakowie zauważa się wyraźny spadek średniorocznego stężenia pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz benzo(a)pirenu, liczba dni w ciągu roku z przekroczeniem stanu alarmowego dla tych pyłów wyraźnie spadła.

EKO MINUSY           

  • Dobry stan/potencjał wód powierzchniowych - tylko 3,5% z nich. Osiągnięcie celów środowiskowych w tym obszarze, w najbliższej perspektywie będzie bardzo trudne. Gminy powinny włożyć więcej wysiłku w porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, również intensywniejsza powinna być realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, modernizacji oczyszczalni ścieków, porządkowania gospodarki osadami i odpadami.
  • Według danych GUS w województwie małopolskim w 2018 roku z oczyszczalni ścieków korzystało 66,6 % ogólnej liczby ludności. Lokuje to województwo na 14 miejscu w kraju.

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale