EKO PLUSY

  • Połowę powierzchni (49,3%) zajmują lasy, co plasuje województwo na pierwszym miejscu pod względem lesistości w kraju.
  • Wysoka lesistość ma pozytywny wpływ na dobrą jakość powietrza.
  • Duża część powierzchni województwa (ponad 25%) objęta jest ochroną bioróżnorodności i bogactwa przyrodniczego przez sieć Natura 2000.

EKO MINUSY

  • Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej należą do najniższych w kraju (15. miejsce na 16 województw).
  • Problem zanieczyszczeń pyłowych – pyłem zawieszonym PM10 i zawartym w nim benzo(a)pirenem - nasila się w sezonie grzewczym (jesień-zima-wiosna)

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale