EKO PLUSY

  • 1. miejsce w kraju pod względem powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionej  (11 285 km kw.), a 3. pod względem udziału powierzchni chronionej w ogólnej powierzchni województwa (46,7%).
  • Mała gęstość zaludnienia (59 osób / km kw., 15. miejsce w kraju) oraz duży udział użytków rolnych oraz obszarów leśnych powodują, że jakość powietrza w województwie jest jedną z najlepszych w kraju. Na poprawę jakości wpływają też działania samorządów oraz mieszkańców regionu zmierzające do zmiany sposobu wytwarzania energii cieplnej poprzez zwiększenie udziału gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii.
  • W porównaniu z 2018 r. w 2019 w województwie zanotowano znaczny spadek ilości dni ze stężeniami średniodobowymi pyłu PM10 powyżej 50 μg/m3 (liczba dni spadła ponad dwukrotnie z ponad 60 do 22, w najgorszym przypadku).
  • W ramach RPO w latach 2014-2020 dofinansowano szereg projektów, których celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych. Wsparcie w wysokości 45,3 mln zł otrzymało 20 samorządów, firm i instytucji.
  • Bogate zasoby wód podziemnych.

EKO MINUSY

  • Najniższe nakłady (16. miejsce) na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej
  • Turystyka, rolnictwo oraz przemysł drzewny wywierają dużą presję na środowisko wodne będące jednym z największych atutów województwa.
  • Niemal 100% badanych jednolitych części wód powierzchniowych w województwie zostało sklasyfikowanych jako w złym stanie. Największym wpływ na taką klasyfikację miały wyniki badań biologicznych (w przypadku jezior głównie fitoplanktonu) oraz wyniki badań substancji priorytetowych (głównie w biocie)

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale