EKO PLUSY

  • Województwo jest liderem w produkcji energii z OZE w kraju. W 2020 roku wytworzono na Pomorzu Zachodnim ponad 16,7% krajowej energii z OZE, a prawie 59% energii elektrycznej zużywanej w województwie zostało wyprodukowanych z OZE (średnia krajowa to 12,9%). Do pierwszego kwartału 2020 r. funkcjonowało Zachodniopomorskiem blisko 240 instalacji produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstafkujlowanej wynoszącej 1675,6 MW, co stanowiło ponad 18,3% mocy OZE zainstalowanych w kraju.
  • Województwo przoduje w wykorzystaniu potencjału lądowej energetyki wiatrowej. Moc zainstalowana w farmach wiatrowych w województwie stanowi ponad 25% wszystkich mocy zainstalowanych w Polsce.
  • Pod względem łącznej powierzchni lasów w województwie 8170,85 km kw. - drugie miejsce w kraju, po województwie mazowieckim. Lasy stanowią ponad 45% jego ogólnej powierzchni, co sytuuje województwo na czwartej pozycji w kraju pod względem lesistości.                          
  • Silny rozwój rolnictwa ekologicznego. Powierzchnia upraw ekologicznych w województwie w 2018 roku należała do jednych z największych w Polsce i wynosiła około 92,9 tys. ha (według danych GUS).
  • Dzięki programowi Kawka, finansowanemu przez WFOŚiGW w Szczecinie ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, udało się zlikwidować ponad 2 tys. źródeł niskiej emisji. Program został w 2018 r. zastąpiony programem Mewa. Miasto pozyskało też ponad 2,2 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację kolejnego programu „Zefirek”, którego celem jest poprawa jakości powietrza.
  • Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  na Ostrowie Grabowskim to jedna z najnowocześniejszych spalarń odpadów w Europie, przetwarzająca w energię 150 tys. ton śmieci rocznie.

EKO MINUSY

  • W ocenie za 2018 rok wszystkie strefy województwa zachodniopomorskiego: aglomeracja szczecińska, miasto Koszalin i strefa zachodniopomorska otrzymały klasę C ze względu na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu.

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale