EKO PLUSY

  • Najwyższe w Polsce nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej – w 2018 r. 1491,9 mln zł, co stanowiło 14,4% nakładów na ochronę środowiska w kraju
  • Emisja przemysłowa z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska zmniejszyła się trzykrotnie - z 27 tys. ton w 2004 r. do 9 tys. ton w 2017 r.
  • Lesistość 32,8%, co jest wielkością wyższą od średniej krajowej (30%) - 5 miejsce w kraju.
  • Zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązująca od 1 września 2017 r. wprowadzono na terenie całego województwa m.in. zakaz stosowania jako paliwa węgla brunatnego, mułów, flotokoncentratów węglowych, mokrej biomasy i dopuszczono wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą. Liczba likwidowanych pozaklasowych instalacji grzewczych wzrosła blisko czterokrotnie w 2020 r. (25 796) w porównaniu do 2016 r. (7248).
  • W ramach projektu realizowanego przez województwo we współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu stworzono aplikację mobilną Śląskie SMOGSTOP informującą mieszkańców regionu o obecnej i prognozowanej jakości powietrza, wpływie zanieczyszczenia na samopoczucie oraz zaleceniach zdrowotnych dla osób szczególnie narażonych na negatywne skutki zanieczyszczenia.                                                                      

EKO MINUSY

  • Bardzo duża ilość zanieczyszczeń gazowych (53% emisji krajowej) i pyłowych (25% emisji krajowej).
  • Na terenie województwa znajduje się 328 zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska - 17% liczby zakładów tego typu w kraju.                                                                                        
  • Składowanie odpadów przemysłowych z minimalnym ich wykorzystaniem – duża liczba składowisk odpadów górniczych                                                                                      
  • Rozbudowany przemysł i duża gęstość zaludnienia powodują także bardzo duże emisje ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub ziemi.
  • Hałas - najgęstsza w skali kraju sieć linii kolejowych - 15,8 km/100 km

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale