EKO PLUSY

  • W województwie od 1 maja 2018 r. obowiązują uchwały antysmogowe, które wprowadzają zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.
  • Od 2004 do 2018 r. odnotowano spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych ogółem o 80%, a ze spalania paliw o 85%. Powyższy trend związany jest z modernizacją starych i instalowaniem nowych urządzeń odpylających oraz zmianą nośników energii na bardziej ekologiczne.
  • Spadek emisji SO2 w 2018 roku w stosunku do 2006 r. wyniósł 94%.
  • W wyniku budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenach wiejskich wyraźnie wzrósł odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków.   
  • W br. zostanie zainicjowany konkurs „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” promujące lokalne działania na rzecz ochrony klimatu i przeciwdziałania skutkom jego zmian.     

EKO MINUSY

  • Lesistość województwa jest niższa od średniej ogólnopolskiej - 12. miejsce w kraju. Najniższa – poniżej 10% – w gminach położonych w centralnej i wschodniej części regionu. W lasach dominują monokultury sosnowe.
  • Niekorzystny bilans wodny, wynikający z małej ilości opadów, spływu jednostkowego kształtującego się poniżej średniej krajowej, a także ograniczonej możliwości naturalnej i sztucznej retencji wodnej. Tę negatywną sytuację pogłębiają: powiększająca się powierzchnia uszczelniona, górnictwo (w szczególności odkrywkowa eksploatacja kopalin) i niewystarczające zalesienie. Województwo uchodzi za najbardziej deficytowe w wodę (szczególnie w części środkowej i wschodniej). Prawie cały obszar województwa zagrożony jest występowaniem suszy atmosferycznej, a w konsekwencji także glebowej (rolniczej) i hydrologicznej.
  • Niekorzystny bilans wodny potęguje też problemy związane z wprowadzaniem zanieczyszczeń do wód. Zanieczyszczenia organiczne i substancje biogenne powodują wzmożoną eutrofizację.
  • Na terenie województwa odnotowywane są przekroczenia stężeń benzo(a)pirenu, pyłu PM10 i pyłu PM2,5.  W 2018 r. wyodrębniono 16 obszarów przekroczeń pyłu PM10 na obszarze zamieszkiwanym przez ponad blisko 387 tys. mieszkańców oraz 5 obszarów przekroczeń pyłów PM2,5 na obszarze zamieszkiwanym przez ponad 304 tys. mieszkańców. Niemal wszyscy Wielkopolanie narażeni są na szkodliwe oddziaływanie benzo(a)pirenu.

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale