EKO PLUSY

  • 2019 rok był zdecydowanie najbardziej zielonym rokiem w historii stolicy regionu. W Opolu przybyło łącznie 6300 drzew, ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej.
  • Kędzierzyn-Koźle nagrodzono w 2020 r. w konkursie Eco-Miasto w kategorii zieleń miejska w kategorii miast poniżej 100 tys. mieszkańców.
  • 4 listopada 2020 r. Zarząd Województwa podpisał umowę z Komisją Europejską na realizację z Programu LIFE projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powierza w samorządach województwa opolskiego”. Zakłada on stworzenie jednolitego systemu informacyjnego wspierającego realizację POP oraz zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie. W sierpniu 2021 r. w 42 gminach rozpoczną pracę (finansowaną w ramach projektu) gminni koordynatorzy programu ochrony powietrza (POP).
  • W ramach walki o poprawę jakości powietrza w latach 2014-2020 zmodernizowano energetycznie 132 budynki, zmodernizowano 2 261 źródeł ciepła, wybudowano 241 km ścieżek rowerowych.                                                                                    

EKO MINUSY

  • Zła jakość powietrza jest głównym problemem środowiskowym w województwie opolskim. Głównym źródłem przekroczeń PM10, PM2,5 i B(a)P jest indywidualne ogrzewanie gospodarstw domowych.
  • W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim duże skupienie zakładów przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetycznego, co przy niewielkiej powierzchni lasów sprawia, że obszar ten jest znacznie narażony na zanieczyszczenia powietrza.
  • Najmniejsza ze wszystkich województw wartość ustalonych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych - 59048,59 m3/h według stanu na koniec 2018 r. Zasoby województwa mazowieckiego są czterokrotnie większe. 

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale