EKO PLUSY

  • Duże zasoby leśne (3. miejsce w Polsce pod względem lesistości). Bory Tucholskie - jeden z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce.
  • Tereny podlegające ochronie przyrodniczej stanowią ok. 33% obszaru województwa – jeden z najwyższych udziałów powierzchni chronionej w kraju.         
  • Do ewidentnych sukcesów należy zaliczyć m. in. wybudowanie instalacji odsiarczania spalin i w związku z tym spadek ilości emisji dwutlenku siarki. Według danych GUS z 2018 r. województwo pomorskie zajęło 12. miejsce pod względem zanieczyszczeń gazowych i 13. miejsce pod względem zanieczyszczeń pyłowych. W ostatnich latach w województwie pomorskim emisja związana z energetyką przemysłową ponownie została ograniczona, dzięki czemu stężenia zanieczyszczeń zarówno pyłowych, jak i gazowych wciąż maleją. W 2018 r. zakłady z terenu województwa pomorskiego uznane za szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza wyemitowały do atmosfery ogółem 18,4 tys. t zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (bez dwutlenku węgla), tj. o 15,5%, mniej niż w 2017 r.

EKO MINUSY

  • Przekroczenia  stężeń pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu, oraz pyłu zawieszonego PM2,5.

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale