EKO PLUSY

  • Najwyższy w kraju (65%) udział w powierzchni województwa obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych.
  • Projekt RDI2CluB realizowany przez konsorcjum z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego oraz Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis przyczynił się do popularyzacji tematu niskiej emisji i zagrożeń, jakie za sobą niesie. Gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój, na których obszarze realizowano działania pilotażowe (w tym pomiary poziomu zanieczyszczeń powietrza za pomocą drona), znalazły się w czołówce samorządów najaktywniej pozyskujących środki w ramach projektów parasolowych, dofinansowujących mieszkańcom wymianę przestarzałych pieców węglowych na ekologiczne, odnawialne źródła energii.
  • W celu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej, szczególnie w małych miejscowościach o rozproszonej zabudowie, opracowano i uchwalono jedyny w Polsce program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.                                                                                                                     

EKO MINUSY

  • Niewielka powierzchnia lasów (15. miejsce w kraju), a pod względem udziału lasów w powierzchni ogólnej – poniżej średniej krajowej (28,4%, 10. miejsce)
  • Zanieczyszczenie powietrza – głównie za sprawą niskiej emisji z gospodarstw domowych, gdzie w starych piecach spalane jest paliwo złej jakości. Z tego sektora pochodzi 59% emisji pyłu PM10, blisko 78% emisji pyłu PM2,5 oraz ponad 92% emisji benzo(a)pirenu.
  • Głównym problemem w gospodarce wodno-ściekowej jest zbyt niski stopień skanalizowania w stosunku do ilości wodociągów w gminach, co stwarza potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem wód ściekami komunalnymi.
  • Pod względem zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych województwo zalicza się do obszarów ubogich w wodę (14. miejsce w Polsce – 62 144,02 m3/h).

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale