EKO PLUSY

  • Niski poziom uprzemysłowienia, pomimo istnienia kilku znaczących zakładów, jak cementownie w Chełmie i Rejowcu, Zakłady Azotowe w Puławach czy kopalnia węgla kamiennego w Bogdance, rzutuje na niską emisję zanieczyszczeń do powietrza i sprawia, że region jest jednym z czystszych w kraju.
  • Dobre jakościowo wody podziemne, których zasoby wciąż są znaczne.
  • W ramach przeciwdziałania wysokiemu poziomowi hałasu drogowego promowana jest komunikacja zbiorowa, a także rowerowa – rozbudowa tras rowerowych, od 2014 r. Lubelski Rower Miejski (obecnie – według danych z https://lubelskirower.pl/, dostęp 2.04.2021 - 891 rowerów zlokalizowanych w 91 stacjach wypożyczeń).

EKO MINUSY

  • Wody powierzchniowe wykazują wrażliwość na eutrofizację pochodzenia komunalnego i rolniczego, do której przyczynia się wyższe o 15% od średniej krajowej zużycie nawozów. Stan wszystkich rzek (jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych) badanych w 2018 r. (zbadano 71% rzek) określono jako zły.
  • Niewielka lesistość - udział lasów w powierzchni ogólnej poniżej średniej krajowej (23,4%, 14. miejsce w kraju)
  • W Lublinie na hałas drogowy w porze dziennej narażonych jest blisko połowa mieszkańców (w porze nocnej około 28%). Wynika to ze złego stanu technicznego dróg i zbyt słabo funkcjonującej komunikacji zbiorowej oraz braku zabezpieczeń akustycznych.

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale