EKO PLUSY

  • Duże zasoby leśne (2. miejsce w Polsce pod względem lesistości). Ogólna lesistość województwa wynosi 38,3% i jest wyższa od średniej krajowej o 8,7%.
  • Aż 44,9% powierzchni województwa stanowią obszary, na których przyroda jest prawnie chroniona - zajmują obszar 801 285 ha.
  • W ostatnich latach zaznacza się pozytywny trend spadku stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu.
  • Wzrasta ilość oczyszczonych ścieków komunalnych. Stopniowo spada również ilość ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia, odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych.

EKO MINUSY

  • Utrzymują się przekroczenia stężenia średniorocznego pyłu PM2,5. Problemem może okazać się dotrzymanie od 2020 r. nowego standardu dla pyłu PM2.5 określonego na poziomie 20 ug/m3.                                                                                
  • W regionie  utrzymuje się niekorzystny trend wysokich stężeń benza(a)pirenu. W ocenie za rok 2018 blisko 70% województwa znalazła się w obszarze przekroczeń poziomu docelowego tego wskaźnika. Na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłami i B(a)P w województwie narażonych było ponad 2 mln mieszkańców.
  • W klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych monitorowanych w 2018 r. tylko 5% wód osiągnęło stan lub potencjał dobry, 86% jest w stanie/potencjale umiarkowanym lub słabym, a dla 9% określono zły stan ekologiczny.

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale