EKO PLUSY

  • Wysoki stopień lesistości wynoszący 31% (średnia dla Polski 29,6%). W 2019 r. w województwie wyraźnie zwiększyła się ilość zadrzewień - 84,7 tys. szt. drzew (14,5% nasadzeń krajowych) oraz 75,3 tys. szt. krzewów (9,4% nasadzeń krajowych).
  • Brak przemysłu ciężkiego i produkcji wymagającej wysokich nakładów energii - umiarkowana  presja  na  środowisko. Przykładowo w 2018 r. w województwie podlaskim wytworzono 884,6 tys. ton odpadów przemysłowych, co stanowiło 0,8% ich ilości w skali kraju.                                                                                                                                                          
  • Dużą część województwa zajmują obszary chronione Natura 2000. Obszary  specjalnej  ochrony  ptaków  (OSO) to 28,7%  powierzchni  województwa  (Polska – 15,8%), a specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) - 26,9% (Polska 11,2%).
  • Jedne z najniższych, obok warmińsko-mazurskiego, wartości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w kraju. Z ostatniej pełnej „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie podlaskim, raportu wojewódzkiego za 2019 rok” wynika, iż z pomiarów bezpośrednich odnotowano jedynie przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w Łomży – stężenie średnioroczne wyniosło 22,5 µg/m 3 (norma dopuszczalna 20 µg/m3).
  • Dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego. Udział powierzchni ekologicznych użytków rolnych w gospodarstwach ekologicznych posiadających certyfikat, w ogólnej powierzchni użytków rolnych w 2017 r. wyniósł 15,9%, co plasowało województwo na drugim miejscu w kraju. Zwiększeniu uległa również powierzchnia użytków rolnych objętych systemem kontroli w rolnictwie, tj. certyfikacją (z 6,1% w roku 2010 –9 miejsce, do 11,7% w roku 2017 – miejsce 3 w kraju).
  • W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie 2014-2020 zamontowanych zostało około 5 tys. instalacji fotowoltaicznych oraz ponad 4 tys. kolektorów słonecznych. W ramach ostatniego konkursu dotacje z programu regionalnego dostało prawie 50 podlaskich gmin. Przyznane dofinansowanie to w sumie 57 mln zł. Dzięki tej pomocy w województwie podlaskim powstanie ponad 600 sztuk nowych kolektorów słonecznych oraz blisko 2,8 tys. sztuk nowych instalacji fotowoltaicznych. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to ponad 9 tys. ton.                                                                                          
  • W województwie, jako jedynym w kraju, ogłoszono pilotażowy konkurs na tzw. ekoinnowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp. Wsparcie uzyskało 9 przedsiębiorstw na projekty o wartości ponad 41 mln zł, z czego wartość dofinansowania to ok. 25 mln zł.                                                                                                 

EKO MINUSY

  • Stale zwiększa się liczba odpadów, a infrastruktura związana z gospodarką odpadami w regionie jest niewystarczająca. W 2019 r. poziomu recyklingu nie osiągnęły aż 34 gminy, co stanowi 37% z 91 zweryfikowanych do chwili obecnej sprawozdań gminnych. Odsetek odpadów zbieranych selektywnie (26,9%) był w 2018 r. niższy od średniej krajowej 28,9% (dane za 2018 r.)                                         
  • W końcu 2019 r. udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w ogólnej liczbie mieszkańców województwa wynosił 68,7% (Polska – 74,5 %). 
  • W województwie podlaskim problemem, który narasta jest brak wody. Szczególnie jest to widoczne w rolnictwie.

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale