EKO PLUSY                                

 • W ramach RPO na lata 2014 – 2020 dofinansowano ponad 200 projektów termomodernizacji budynków.
 • Uchwała Antysmogowa obowiązująca od 1 maja 2018 r. wprowadziła zakaz stosowania paliw najgorszej jakości.
 • Inwestycje sprzyjające adaptacji miast do zmian klimatu zrealizowano przykładowo w: Bełchatowie (park kieszonkowy), Pabianicach (rozpoczęto realizację programu Pabianickie Zielone Podwórka), Sieradzu (w pięciu punktach miasta utworzono łąki kwietne).
 • W ramach programu „Łódzkie szkoły dla klimatu. Lokalne działania adaptacyjne”, który będzie realizowany w latach 2021-2024, w ponad 100 łódzkich szkołach powstaną ogrody deszczowe oraz zbiorniki na wodę deszczową.

EKO MINUSY

 • Niska i wciąż niezadowalająca jakość powietrza związana z emisją powierzchniową, liniową oraz punktową.                                                                   
 • Niski udział odpadów komunalnych przeznaczonych do recyklingu w ogólnej masie zebranych odpadów - 16,4% w 2019 r. (ostatnie, 16. miejsce w kraju).
 • Najniższa lesistość spośród 16. województw w Polsce – 21,6%              
 • Niski udział obszarów chronionych w powierzchni województwa (14,5%) - 14. miejsce w kraju                                                                                              
 • Zły stan wód powierzchniowych - obecnie najważniejszym zagrożeniem są presje komunalne wynikające z koncentracji dużych ilości ścieków w gęsto zaludnionych obszarach oraz z braku kanalizacji i unormowanej gospodarki ściekowej w dużej części województwa. Bardzo ważnym zagrożeniem jest również emisja substancji biogennych z obszarów rolniczych oraz z obszarów nieskanalizowanych powodująca eutrofizację wód powierzchniowych.
 • Znaczący jest udział terenów rolnych i leśnych silnie zagrożonych suszą rolniczą. Okresowo występuje zanik przepływu wód w mniejszych ciekach.
 • Liczebność populacji narażonej na hałas komunikacyjny wzrosła po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania autostrad A1 i A2.

Opracowane przez Redakcję TOGETAIR na podstawie danych GUS i sprawozdań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

To menu pozwala przejść do innej podstrony w tym rozdziale